ਮੈਂਬਰ ਯੋਗਦਾਨ

5 ਅਪਰੈਲ 2020

3 ਅਪਰੈਲ 2020

1 ਅਪਰੈਲ 2020

30 ਮਾਰਚ 2020

25 ਮਾਰਚ 2020

17 ਮਾਰਚ 2020

10 ਮਾਰਚ 2020

2 ਮਾਰਚ 2020

27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020

21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020

14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020

9 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020

2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020

29 ਜਨਵਰੀ 2020

25 ਜਨਵਰੀ 2020

17 ਜਨਵਰੀ 2020

8 ਜਨਵਰੀ 2020

2 ਜਨਵਰੀ 2020

29 ਦਸੰਬਰ 2019

25 ਦਸੰਬਰ 2019

17 ਦਸੰਬਰ 2019

13 ਦਸੰਬਰ 2019

9 ਦਸੰਬਰ 2019

8 ਦਸੰਬਰ 2019

6 ਦਸੰਬਰ 2019

2 ਦਸੰਬਰ 2019

1 ਦਸੰਬਰ 2019

26 ਨਵੰਬਰ 2019

23 ਨਵੰਬਰ 2019

19 ਨਵੰਬਰ 2019

11 ਨਵੰਬਰ 2019

5 ਨਵੰਬਰ 2019

1 ਨਵੰਬਰ 2019

25 ਅਕਤੂਬਰ 2019

17 ਅਕਤੂਬਰ 2019

13 ਅਕਤੂਬਰ 2019

5 ਅਕਤੂਬਰ 2019

1 ਅਕਤੂਬਰ 2019

26 ਸਤੰਬਰ 2019

50 ਪੁਰਾਣੇ