ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ

ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ

ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਗਰਿਤਾਰਚੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅਪਸਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜੀ 'ਚ ਨਿਪੂੰਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸਨ।[1] ਇਹ ਕੂਰੁ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 100 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੂਰੁ ਸਨ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੌਰਵ ਪੱਖ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ। ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ  ਦਾ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਰਜੁਨ ਸੀ।

ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ