ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਭਰਤ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਹਨ।