ਮਦਦ:ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

(ਮਦਦ:Using talk pages ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)
Location of the talk page tab
Wikipedia data structure
ਨੇਮਸਪੇਸਾਂ
ਨੇਮਸਪੇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇਮਸਪੇਸ ਗੱਲਬਾਤ
0 (ਮੁੱਖ/ਲੇਖ) ਗੱਲ-ਬਾਤ 1
2 ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ 3
4 ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਗੱਲ-ਬਾਤ 5
6 ਤਸਵੀਰ ਤਸਵੀਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ 7
8 ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ 9
10 ਫਰਮਾ ਫਰਮਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ 11
12 ਮਦਦ ਮਦਦ ਗੱਲ-ਬਾਤ 13
14 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ 15
100 ਫਾਟਕ ਫਾਟਕ ਗੱਲ-ਬਾਤ 101
118 [[ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਡਰਾਫਟ|]] 119
710 TimedText TimedText talk 711
828 ਮੌਡਿਊਲ ਮੌਡਿਊਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ 829
Deprecated
2300 ਗੈਜਟ ਗੈਜਟ ਗੱਲ-ਬਾਤ 2301
2302 ਗੈਜਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੈਜਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ 2303
ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
90 ਥਰਿੱਡ ਥਰਿੱਡ ਗੱਲਬਾਤ 91
92 ਸੰਖੇਪ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲਬਾਤ 93
108 ਪੁਸਤਕਾਂ Book ਗੱਲਬਾਤ 109
442 ਕੋਰਸ Course ਗੱਲਬਾਤ 443
444 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੱਲਬਾਤ 445
446 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ 447
2600 ਵਿਸ਼ਾ 2601
ਬਣਾਵਟੀ ਨੇਮਸਪੇਸਾਂ
-1 ਖ਼ਾਸ
-2 ਮੀਡੀਆ
Current list (API call)

A talk page (also known as a discussion page) is a page which editors can use to discuss improvements to an article or other Wikipedia page. When viewing an article (or any other non-talk page), a link to the corresponding talk page appears on the "Talk" tab at the top of the page. Click this tab to switch to the talk page.

The talk page associated with an article is named "Talk:Example", where "Example" is the name of the article. For example, the talk page for discussion of improvements to the article Australia is named Talk:Australia. The talk page associated with a page in another namespace is named by adding "talk" after the namespace label; for example, the talk page for Wikipedia:About is called Wikipedia talk:About.

User pages also have associated talk pages (for example, User talk:Jimbo Wales). When other editors need to contact you, they will usually do this by leaving a message on your talk page. When someone has left you a message that way, you will see an orange information notice the next time you log in or view a page on Wikipedia (if you are editing as an IP address) or a red badge next to your username (if you are logged in).

Where to find talk pages ਸੋਧੋ

When viewing an article (or any other non-talk page), a link to the corresponding talk page appears on the "Talk" tab at the top of the page. (The mobile version has a button at the bottom, while apps may have no link.) Click this tab to switch to the talk page; you can then view the talk page and its history, and edit it if you want to add a question or comment.

If the "discussion" link is red, it means no talk page has been started yet. Click the red link to begin a talk page for that article. (It is also possible for a talk page to exist while the corresponding non-talk page is a red link; this often occurs in User space, when a user has received talk page messages but has not started a user page yet.)

To go back to the article page from its talk page, use the leftmost tab at the top of the page, labeled "article". For pages other than articles, this tab may say something different, like "user page" or "project page".

Talk page use ਸੋਧੋ

Video on how to use a talk page, 2m 30s (8 MB)

Sections ਸੋਧੋ

To discuss a new topic, click the "New section" tab at top of most talk pages. Fill out the "Subject/headline" box with a suitable title, preferably not something generic like "Question" or "Problem". A new section can also be started by editing the whole page or an existing section, going to a new line and typing == Heading ==, replacing "Heading" with a suitable title. Place new discussions at the bottom of the page. A new section automatically adds the heading to the "Contents" box on pages with at least four sections.

To respond to a discussion already in progress, click the "edit" link at the section heading and add your comment below the last entry in the discussion. If you want to respond to a specific comment, you can place your response directly below it. When doing this, keep in mind the advice given below about indentation.

Sign your contributions ਸੋਧੋ

You should sign and date your contributions on all talk pages. To do this easily, type four tildes (~~~~) at the end of your comment, or just click the signature button on the row of buttons above the edit box. This will be automatically converted into a user signature and the date and time. (You can change the form of your signature using your user preferences.)

Indentation ਸੋਧੋ

Indentation is used to keep talk pages readable, and {{Reply to}} is used to notify users of replies to comments. Comments are indented to show whether they are replies to other comments, and if so, which ones.

Comments are indented using one or more initial colons (:) or, on some pages, asterisks (*). Generally colons and asterisks should not be mixed. Each colon (or asterisk) represents one level of indentation. You will see these colons (or asterisks) in the wikitext when editing a talk page, but when viewing the page itself you will see the indents.

The first comment in a section will have no colons (or one asterisk - see below) before it. When you reply to a statement, you should use one more colon (or asterisk) than the number that appear in the statement you're replying to. For example, if you're replying to a statement that has 2 colons before it, your response should have 3 colons before it.

The following is an example of a talk page discussion using indentation. The text typed in the edit box is shown on the left, and the resulting display on the right.

How's the soup? --[[User:John|John]]
:It's great!! --[[User:Jane|Jane]]
::I made it myself! --[[User:John|John]]
Let's move the discussion to [[Talk:Soup]]. --[[User:Jane|Jane]]
:I tend to disagree. --[[User:George|George]]

How's the soup? --John

It's great!! --Jane
I made it myself! --John

Let's move the discussion to Talk:Soup. --Jane

I tend to disagree. --George

If you wish to reply to a comment that has already been replied to, place your response below the last response, while still only adding one colon to the number of colons preceding the statement you're replying to. In this example, note that Jane, George and Jim are each responding to John's comment.

How's the soup? --[[User:John|John]]
:It's great!! --[[User:Jane|Jane]]
:Not too bad.. --[[User:George|George]]
:Terrible. --[[User:Jim|Jim]]

How's the soup? --John

It's great!! --Jane
Not too bad.. --George
Terrible. --Jim


The next example shows a more complex discussion. Even though Jane has responded to John first, and Elliot responded to Jane, we can still easily see that George's comment is meant to be in response to John's original question:

How's the soup? --[[User:John|John]]
:It's great!! --[[User:Jane|Jane]]
::Just ''how'' great was it? --[[User:Elliot|Elliot]]
:::''Really'' great! --[[User:Jane|Jane]]
:Not too bad.. --[[User:George|George]]
::I thought it was a ''little'' bad...
::in fact, I'd rather have cheese --[[User:Sam|Sam]]

How's the soup? --John

It's great!! --Jane
Just how great was it? --Elliot
Really great! --Jane
Not too bad.. --George
I thought it was a little bad...
in fact, I'd rather have cheese --Sam

Note that if your comment consists of more than one paragraph, you must repeat the colons at the start of each paragraph. An alternative is to type the new paragraph tag <p> in the wikitext instead of starting a new line.

Avoid leaving blank lines, which cause accessibility problems for some readers - see WP:LISTGAP.

Some pages (deletion discussions, for example) use asterisks rather than colons. In such cases, the first comment usually starts with a single asterisk, the second has two, and so on. Here's that last discussion again, in this format:

*How's the soup? --[[User:John|John]]
**It's great!! --[[User:Jane|Jane]]
***Just ''how'' great was it? --[[User:Elliot|Elliot]]
****''Really'' great! --[[User:Jane|Jane]]
**Not too bad.. --[[User:George|George]]
***I thought it was a ''little'' bad...
***in fact, I'd rather have cheese --[[User:Sam|Sam]]
 • How's the soup? --John
  • It's great!! --Jane
   • Just how great was it? --Elliot
    • Really great! --Jane
  • Not too bad.. --George
   • I thought it was a little bad...
   • in fact, I'd rather have cheese --Sam

When a long discussion has many indents, the discussion may be awkward to read, particularly on smaller screens. Eventually, for everyone's convenience, a replying editor will "start over" by responding without any colons at all. The {{outdent}} template can be used for this purpose.

You have new messages ਸੋਧੋ

 
The message notification as it would appear for registered users

You will be notified when someone else edits your user talk page. Since 30 April 2013, registered users have received this notification through the Wikipedia:Notifications system (see image right); unregistered users still receive notifications with the old-style Orange Bar.

For users not editing with an account (unregistered users), the alert below is automatically displayed on all pages until you view your user talk page. If you click "new messages" it will direct you to the bottom of your talk page. If you click "last change" it will show you the last edit done to your talk page.

Subpages and archiving ਸੋਧੋ

Sometimes particular topics generate a disproportionate amount of traffic on a talk page. It may be decided to remove discussion of those topics to a subpage of the talk page. To do this, create a page titled "Talk:Xxx/Yyy", where "Talk:Xxx" is the name of the main talk page, and "Yyy" indicates the topic of the subpage. Leave a note at the top of the main talk page linking to any subpages.

On talk pages that generate significant amounts of discussion, old discussions are often archived to keep the size of the talk page at a manageable level. This may be done either manually or with the help of a bot. An archive box with links to the discussion archives is normally placed at the top of the current talk page.

Assorted talk page boxes and graphics ਸੋਧੋ

Quotations

Sometimes it is necessary to display a sentence or paragraph from the article on the talk page so that other editors can easily understand what is being discussed.

An easy way to do this is to use the {{Quotation}} or {{Quote}} templates. Write {{quotation|Quoted passage from the article.}} to produce

Quoted passage from the article.

{{Quotation|quoted text| Who said it| Source}}    (Creates the above box.)

{{Quote|quoted text| Who said it| Source, page ___}}    (Indented with no box, make Source in italics.)

{{Quote|quoted text| Source, page __}}    (Indented with no box.)

Boxes – general

Plain box (can also be used in article):

Colored box (green – talk page only):

<div class="boilerplate" style="background-color: #efe; margin: 2em 0 0 0; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px dotted #aaa;">'''Put copied and pasted quoted text from article here.'''</div>

Talk page graphics and icons

{{tick}}  creates   Y

{{done}}  creates    ਕਰ ਦਿੱਤਾ

{{yellow tick}}  creates  ਫਰਮਾ:Yellow tick

{{ESp|pd}}  creates    Partly done:

{{ESp|n}}  creates    Not done:

{{ESp|?}}   Not done: it's not clear what changes you want to be made. Please mention the specific changes in a "change X to Y" format.

{{ESp|q}}  creates    Question:

{{Not sure| }}  creates  ਫਰਮਾ:Not sure

{{Not sure}}  creates  ਫਰਮਾ:Not sure

{{Not sure|Not sure what you mean.}}  creates  ਫਰਮਾ:Not sure  (Change the message as needed.)

{{fixed}}  creates  ਫਰਮਾ:Fixed.  (Add the period if you want it. It is not automatic.)

[[File:Information.svg|25px|alt=|link=]]  creates the information icon   

[[File:Ambox warning pn.svg|25px|alt=Warning icon]]  creates the warning icon   

{{Resolved}}  creates the small boxed notice seen below on its own separate line: ਫਰਮਾ:Resolved

{{cross}}  creates   N

{{outdent}} or {{od}}  creates a carry-over line to begin discussion at far left. ਫਰਮਾ:Outdent