ਮਦਦ:ਖਾਸ ਸਫ਼ਾ

(ਮਦਦ:Special page ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)
Wiki letter w.svg ਇਸ ਹਿੱਸੇ/ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Crystal txt.png
ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੇਮਸਪੇਸਾਂ
ਵਿਸ਼ਾ ਨੇਮਸਪੇਸਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ੇ
0 (ਮੁੱਖ/ਲੇਖ) ਗੱਲ-ਬਾਤ 1
2 ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ 3
4 ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਗੱਲ-ਬਾਤ 5
6 ਤਸਵੀਰ ਤਸਵੀਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ 7
8 ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ 9
10 ਫਰਮਾ ਫਰਮਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ 11
12 ਮਦਦ ਮਦਦ ਗੱਲ-ਬਾਤ 13
14 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ 15
100 ਫਾਟਕ ਫਾਟਕ ਗੱਲ-ਬਾਤ 101
108 [[ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਪੁਸਤਕਾਂ|]] 109
118 [[ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਡਰਾਫਟ|]] 119
446 [[ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਕੋਰਸ ਸਫ਼ੇ|]] 447
710 TimedText TimedText talk 711
828 ਮੌਡਿਊਲ ਮੌਡਿਊਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ 829
2300 ਗੈਜਟ ਗੈਜਟ ਗੱਲ-ਬਾਤ 2301
2302 ਗੈਜਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੈਜਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ 2303
2600 Topic
ਬਣਾਵਟੀ ਨੇਮਸਪੇਸਾਂ
-1 ਖ਼ਾਸ
-2 ਮੀਡੀਆ
Shortcut:

Special pages are pages that have no wikitext, but are generated by the software on demand. They are found in the "Special:" namespace. It is not possible to make a redirect to a special page, or to create normal pages beginning with the "Special:" prefix.

Special pages often take arguments. Sometimes these can be supplied after a slash (as in Special:Log/block); in other cases an index.php call is used, as in http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:RecentChanges&days=3&limit=10. Also the content of some special pages depends on preferences that have been set by the user, e.g. classic or enhanced Recent Changes, the number of titles in Recent Changes and the watchlist, etc.

Some information is generated by toolserver rather than by special pages. See WP:Database reports.

The special pages can be accessed from Special:Specialpages, which is found in the sidebar of every page on Wikipedia. It is located in the Toolbox section.

Modifying special pagesਸੋਧੋ

Although special pages are not themselves editable, they generally contain standard text which is modifiable (although only by administrators). This text is contained in pages in the MediaWiki namespace. To find the right portion of text, see Special:AllMessages. To propose a modification, leave an {{edit protected}} request on the talk page of the relevant MediaWiki page. An administrator will make the change if it seems appropriate.

Available special pagesਸੋਧੋ

General informationਸੋਧੋ

Page listingsਸੋਧੋ

Toolsਸੋਧੋ

Latest changesਸੋਧੋ

Usersਸੋਧੋ

Personalਸੋਧੋ

Maintenanceਸੋਧੋ

Miscellaneousਸੋਧੋ

Restricted special pagesਸੋਧੋ

The following pages can be accessed only by users with certain privileges.

Wikipedia Education Programਸੋਧੋ

Inactiveਸੋਧੋ

The following special pages are stored, but are not currently updated. Some of these pages have analogues on the WP:Toolserver.

Linking and transcludingਸੋਧੋ

To create a link to a special page:

It can take a label:

  • [[Special:PrefixIndex/HMS|All HMSs]]All HMSs

To present the list on a page, transclude the name:

  • {{Special:PrefixIndex/HMS}}

However, some pages cannot be transcluded and would produce only a wikilink (e.g., {{Special:Random}}ਖ਼ਾਸ:Random). When non-existent pages are linked or transcluded, a red link is produced (e.g., Special:Example).

More information on transcludable special pages can be found at Wikipedia:Transclusion#Special pages.

Special pages in other languagesਸੋਧੋ

The term in the site language equivalent to English "Special" is used in each project. E.g.

  • "Speciaal" in Dutch
  • "Spezial" in German
  • "Speciális" in Hungarian
  • "מיוחד:" in Hebrew
  • "특수" in Korean
  • and "خاص" in Urdu

These also appear in the URLs. The English word "Special" always works, even on foreign-language sites.

See alsoਸੋਧੋ