ਮਦਦ:ਖਾਸ ਸਫ਼ਾ

(ਮਦਦ:Special page ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)
ਇਸ ਹਿੱਸੇ/ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Wikipedia data structure
ਨੇਮਸਪੇਸਾਂ
ਨੇਮਸਪੇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇਮਸਪੇਸ ਗੱਲਬਾਤ
0 (ਮੁੱਖ/ਲੇਖ) ਗੱਲ-ਬਾਤ 1
2 ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ 3
4 ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਗੱਲ-ਬਾਤ 5
6 ਤਸਵੀਰ ਤਸਵੀਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ 7
8 ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ 9
10 ਫਰਮਾ ਫਰਮਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ 11
12 ਮਦਦ ਮਦਦ ਗੱਲ-ਬਾਤ 13
14 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ 15
100 ਫਾਟਕ ਫਾਟਕ ਗੱਲ-ਬਾਤ 101
118 [[ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਡਰਾਫਟ|]] 119
710 TimedText TimedText talk 711
828 ਮੌਡਿਊਲ ਮੌਡਿਊਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ 829
Deprecated
2300 ਗੈਜਟ ਗੈਜਟ ਗੱਲ-ਬਾਤ 2301
2302 ਗੈਜਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੈਜਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ 2303
ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
90 ਥਰਿੱਡ ਥਰਿੱਡ ਗੱਲਬਾਤ 91
92 ਸੰਖੇਪ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲਬਾਤ 93
108 ਪੁਸਤਕਾਂ Book ਗੱਲਬਾਤ 109
442 ਕੋਰਸ Course ਗੱਲਬਾਤ 443
444 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੱਲਬਾਤ 445
446 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ 447
2600 ਵਿਸ਼ਾ 2601
ਬਣਾਵਟੀ ਨੇਮਸਪੇਸਾਂ
-1 ਖ਼ਾਸ
-2 ਮੀਡੀਆ
Current list (API call)

Special pages are pages that have no wikitext, but are generated by the software on demand. They are found in the "Special:" namespace. It is not possible to make a redirect to a special page, or to create normal pages beginning with the "Special:" prefix.

Special pages often take arguments. Sometimes these can be supplied after a slash (as in Special:Log/block); in other cases an index.php call is used, as in http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:RecentChanges&days=3&limit=10. Also the content of some special pages depends on preferences that have been set by the user, e.g. classic or enhanced Recent Changes, the number of titles in Recent Changes and the watchlist, etc.

Some information is generated by toolserver rather than by special pages. See WP:Database reports.

The special pages can be accessed from Special:Specialpages, which is found in the sidebar of every page on Wikipedia. It is located in the Toolbox section.

Modifying special pages ਸੋਧੋ

Although special pages are not themselves editable, they generally contain standard text which is modifiable (although only by administrators). This text is contained in pages in the MediaWiki namespace. To find the right portion of text, see Special:AllMessages. To propose a modification, leave an {{edit protected}} request on the talk page of the relevant MediaWiki page. An administrator will make the change if it seems appropriate.

Available special pages ਸੋਧੋ

General information ਸੋਧੋ

Page listings ਸੋਧੋ

Tools ਸੋਧੋ

Latest changes ਸੋਧੋ

Users ਸੋਧੋ

Personal ਸੋਧੋ

Maintenance ਸੋਧੋ

Miscellaneous ਸੋਧੋ

Restricted special pages ਸੋਧੋ

The following pages can be accessed only by users with certain privileges.

Wikipedia Education Program ਸੋਧੋ

Inactive ਸੋਧੋ

The following special pages are stored, but are not currently updated. Some of these pages have analogues on the WP:Toolserver.

Linking and transcluding ਸੋਧੋ

To create a link to a special page:

It can take a label:

  • [[Special:PrefixIndex/HMS|All HMSs]]All HMSs

To present the list on a page, transclude the name:

  • {{Special:PrefixIndex/HMS}}

However, some pages cannot be transcluded and would produce only a wikilink (e.g., {{Special:Random}}ਖ਼ਾਸ:Random). When non-existent pages are linked or transcluded, a red link is produced (e.g., Special:Example).

More information on transcludable special pages can be found at Wikipedia:Transclusion#Special pages.

Special pages in other languages ਸੋਧੋ

The term in the site language equivalent to English "Special" is used in each project. E.g.

  • "Speciaal" in Dutch
  • "Spezial" in German
  • "Speciális" in Hungarian
  • "מיוחד:" in Hebrew
  • "특수" in Korean
  • and "خاص" in Urdu

These also appear in the URLs. The English word "Special" always works, even on foreign-language sites.