ਐਂਪਲੀਟਿਊਡਸੋਧੋ

ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰਲਾ ਮੁੱਲ

ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀਸੋਧੋ

ਸ਼ੁੱਧ ਬਿਜਲਈ ਚਾਰਜ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਐਨਾਲੌਗਸੋਧੋ

ਤੁੱਲ, ਸਮਾਨ, ਬਰਾਬਰ,