ਹੇਠਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਸੋਧੋ

ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਸੋਧੋ

ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਸੋਧੋ

ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਸੋਧੋ

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਸੋਧੋ

ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਸੋਧੋ

ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ - ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਸੋਧੋ

ਫਰਮਾ:ਝੰਡੇ ਦੀ ਲਿਸਟ