ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਵਰ ਬਣਦੇ ਹਨ: ਅ, ਆ, ਐ,ਅਤੇ ਔ।

ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣ ਮਾਲਾ
ਸ਼ ਖ਼ ਗ਼ ਜ਼ ਫ਼
ਲ਼

ਇਤਿਹਾਸ

ਸੋਧੋ

ਆਧੁਨਿਕ ਐੜਾ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ।