ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਘਟਨਾਸੋਧੋ

ਜਨਮਸੋਧੋ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲਸੋਧੋ

  • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2014 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਨੀਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ।