ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1985 ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੇਖ ਹਨ।