ਕਲ ਯੁੱਗ (ਦੇਵਨਾਗਰੀ: कलियुग) ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਯੁੱਗ ਹੈ।