ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1979 ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੇਖ ਹਨ।